Skoleprojektets resultater

De sansemotoriske testresultater viste signifikant forbedring på alle områder. Ustabil kinæstesisans (muskel-ledsans) sås hos alle 12 børn ved projektets start og hos 5 børn ved projektets afslutning. Nedsat finmotorik sås hos 9 børn ved projektstart og hos 2 børn ved projektafslutning. Symmetrisk tonisk halsrefleks var uintegreret hos 10 børn ved start og hos 1 barn ved slut. Krydsbevægelser var uintegreret hos 10 børn ved start, hos 3 børn ved slut. Der var urytmisk kravl hos alle 12 børn ved start og hos 2 børn ved slut. Besværet løb sås hos 11 børn ved start og hos 2 børn ved slut (1 barn har klumpfødder og havde ikke forudsætninger for bedring). Overreagerende taktilsans (følesans) sås hos 8 børn ved start og hos 2 børn ved slut. Over- eller underreagerende vestibulærsans (balance) sås hos alle 12 børn ved start og hos 2 børn ved slut. 3D-synet var nedsat hos 8 børn ved start og hos 4 børn ved slut. For alle 4s vedkommende vat det kun let nedsat ved slut. Hæmmede øjenbevægelser sås hos 11 børn ved start og hos 3 børn ved slut.

På det kognitive område var der ligeledes signifikante forbedringer.
Udtalt svækket opmærksomhed fandtes hos 8 børn ved projektstart og hos 3 børn ved projektafslutning. Markant svækket koncentration fandtes hos 8 børn ved projektstart og hos 2 børn ved projektafslutning. Indlæringsevnen var væsentligt svækket hos 5 børn ved start og hos 1 barn ved slut. Problemløsningsevnen var udtalt svækket hos 5 børn ved start og hos 2 børn ved slut. Evnen til at ræsonnere var betydeligt nedsat hos 6 børn ved start og hos 2 børn ved slut. Impulsstyringen var gennemgribende hos 9 børn ved start og hos 2 børn ved slut.

På det følelsesmæssige område sås en udtalt lav stresstærskel hos 8 børn ved projektstart og hos 0 børn ved projektafslutning. Her var den sænket til middel og for et enkelt barns vedkommende til høj. Hyppige ritualer udførtes af 4 børn ved start og af 0 børn ved slut. Meget ringe evne for venskabsknytning sås hos 4 børn ved start og hos 0 børn ved slut. Urolig/ustabil søvn/mareridt sås hos 5 børn ved start og hos 0 børn ved slut. Ekstraordinært kraftige reaktioner mange gange dagligt sås hos 10 børn ved start, hos 0 børn ved slut. Ekstraordinært behov for at få opmærksomhed sås hos 7 børn ved start og hos 0 børn ved slut. Her var det sænket til et niveau lidt over middel. Manglende evne for hensyntagen til andre sås hos 5 børn ved start og hos 1 barn ved slut. Sjælden eller kun lejlighedsvis forekomst af kærlig adfærd sås hos 6 børn ved start og hos 1 barn ved slut.


På området sociale og personlige kompetencer og trivsel
afspejlede de positive resultater sig også. En høj grad af grænsesøgning sås hos 8 børn ved projektstart og hos 2 børn ved projektafslutning. En meget høj grad af trang til at bestemme sås ved start hos 7 børn og hos 1 barn ved slut. Sjælden/ middelaccept af de voksnes krav sås hos 10 børn ved start og hos 2 børn ved slut. De øvrige 8 havde nu altid accept. Meget svag ansvarsfølelse sås hos 5 børn ved start og hos 1 barn ved slut. Udtalt svag konfliktløsningsevne sås hos 7 børn ved start og hos 0 børn ved slut. Ringe eller middel social trivsel sås hos 9 børn ved start og hos 3 børn ved slut, heraf 2 middel og 1 ringe. Ringe personlig trivsel sås hos 8 børn ved start og hos 2 børn ved slut.

Sammenfattet uddrag af resultater

 • Sansemotorik inkl. synsmotorik/samsyn
 • Kinæstesisans, ustabil
 • Finmotorik, meget nedsat
 • Muskeltonus, lav + hypermobilitet
 • Symmetrisk tonisk halsrefleks, uintegreret
 • Krydsbevægelser, uintegrerede
 • Hasemuskler, forkortede
 • Kravl, urytmisk
 • Løb, besværet
 • Taktilsans, overreagerende
 • Vestibulærsans, over- el. underreagerende
 • 3D-syn nedsat
 • Øjenbevægelser, hæmmede
 • Antal børn ved start
 • 12
 • 9
 • 9
 • 10
 • 10
 • 11
 • 12
 • 11
 • 8
 • 12
 • 8
 • 11
 • Antal børn ved slut
 • 5
 • 2
 • 6
 • 1
 • 3
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 4
 • 3
 • Kognitivt fundament
 • Opmærksomhed, svækket
 • Koncentration, svækket
 • Indlæringsevne, svækket
 • Problemløsningsevne, svækket
 • Evne til at ræsonnere, nedsat
 • Impulsstyring, nedsat
 • Antal børn ved start
 • 8
 • 8
 • 5
 • 5
 • 6
 • 9
 • Antal børn ved slut
 • 3
 • 2
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • Følelsesmæssigt fundament
 • Stresstærskel, lav
 • Ritualer, hyppige
 • Tryghed, ringe eller middel
 • Venskabsknytning, ringe
 • Søvn, urolig/ustabil/mareridt
 • Kraftige reaktioner, ekstraordinært
 • Opmærksomhedsbehov, ekstraordinært
 • Hensyntagen til andre, ingen
 • Trøster andre ved behov, aldrig
 • Kærlig adfærd, kun af og til eller sjældent
 • Antal børn ved start
 • 8
 • 4
 • 8
 • 4
 • 5
 • 10
 • 7
 • 5
 • 5
 • 6
 • Antal børn ved slut
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • Social kompetence, personlige færdigheder, adfærd, trivsel
 • Grænsesøgende, i høj grad
 • Bestemmende, i høj grad
 • Accepterer voksnes krav, sjældent
 • Ansvarsfølelse, svag
 • Konfliktløsningsevne, svag
 • Social trivsel, ringe eller middel
 • Personlig trivsel, ringe
 • Antal børn
  ved start
 • 8
 • 7
 • 10
 • 5
 • 7
 • 9
 • 8
 • Antal børn
  ved slut
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 0
 • 3
 • 2

Hele projektafhandlingen:

Se hele projektafhandlingen med detaljerede resultater  her

Read the dissertation in English

Konklusion

Projektets indsatsdel er forløbet over en periode på 4 måneder. Denne tidsbegrænsning har betydet, at det ikke har været muligt at opnå 100 % gennemgribende, vedvarende forbedringer i børnenes trivsel, funktionsniveau og indlæringsevne. Ikke desto mindre viser de detaljerede resultater, at der er opnået gennemgribende positive forandringer for alle børn.
Den divergerende træningsindsats er tydeligt afspejlet i resultaterne. De få, der næsten ikke har fået trænet, har ikke opnået væsentlig fremgang. Når der alligevel også er lidt fremgang at spore hos disse børn, må vi bl.a. tillægge det den træning, der dagligt er foregået i skolen.
Den signifikante forbedring af børnenes trivsel, funktionsniveau og indlæring skyldes dog ikke alene træningsindsatsen, men også drømmetemaet, som påbegyndte en proces med selvindsigt og kreativ forløsning hos børnene, samt forældres, læreres og pædagogers skærpede bevidsthed om børnenes følelsesmæssige tilstand og neurologiske funktionsniveau. Børnene har i endnu højere grad end før følt sig set, mødt og rummet med de vanskeligheder og udfordringer, de hver især havde. Og tilgangen til børnene har i højere grad været præget af et udviklingssyn.
Lærernes og pædagogernes indsats har haft stor betydning. Begge grupper har støttet optimalt op om projektet og har integreret projektets bestanddele i hverdagen som supplement til deres i forvejen udførte specialpædagogik.
For at fastholde de gode resultater og opnå endnu mere fremgang har jeg som projektleder anbefalet fortsat sansestimulering samt støtte til selvindsigt og kreativ forløsning efter projektafslutningen.

Læs om og find links til TV-dokumentaren “Jeg hader ADHD – børn i en diagosetid”, som er baseret på projektet.


Interventionsprojektet er støttet af FrederiksbergFonden og Den Faberske Fond.